Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 13.11.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe

Blank

Medzinárodnú konferenciu Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 – 1989 organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Úradom spolkového zmocnenca pre dokumenty štátnej bezpečnosti bývalej NDR (Gauckovým úradom) v Nemecku, Inštitútom pamäti národa v Poľsku, Historickým archívom štátno-bezpečnostných služieb v Maďarsku a s Odborom archívov bezpečnostných zložiek MV ČR.

Od založenia sovietskej tajnej polície KGB, dôležitého nástroja na dosiahnutie globálnych cieľov komunizmu, v decembri 2007 uplynie 90 rokov. Od svojho vzniku, a najmä od skončenia občianskej vojny v sovietskom Rusku a ním okupovaných satelitoch sa ČEKA – ako sa volala pôvodne – a jej nástupcovia stali nástrojom imperiálnej komunistickej zahraničnej politiky. Sovietska štátna bezpečnosť používala svoje metódy s jednoznačným zámerom ovládnuť strednú a východnú Európu ako geostrategický priestor a vytvoriť si východisko pre naplnenie ďalších mocenských zámerov Sovietskeho zväzu.

Víťazstvo s pomocou Spojencov vo vojne s nacistickým Nemeckom otvorilo cestu sovietskym bezpečnostným zložkám nielen do srdca Európy. Sovietska štátna bezpečnosť mohla uplatniť všetky možné formy ovládania a deštrukcie podmanených spoločenstiev a štátnych celkov. Postupne sa komunistickej moci podarilo vytvoriť systém satelitov, ovládaných prostredníctvom straníckych aparátov v úzkej súčinnosti so satelitnými bezpečnostnými štruktúrami. Moskva ich koordinovane využívala proti západným demokraciám aj proti krajinám Tretieho sveta, a to až do rozpadu sovietskeho politického bloku na sklonku minulého storočia.

V rámci prípravy konferencie sa predstavitelia ÚPN a jeho partnerské inštitúcie z Nemecka, Poľska, Maďarska a Českej republiky dohodli na nasledujúcich tematických paneloch konferencie:

Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB
Od sovietskych poradcov v satelitných štátoch k sovietskym bezpečnostným školám
Stredná a východná Európa ako východisko k spravodajskému prenikaniu na Západ
Spolupráca NKVD/KGB so satelitnými štátno-bezpečnostnými službami
Aktivity NKVD/KGB v okupovanej Nemeckej demokratickej republike (NDR) a v Rakúsku
Program nájdete tu.

Sprievodný program:
Dokumentárny film o osobách násilne odvlečených NKVD do sovietskych gulagov
Inštruktážny film o metódach práce ŠtB a KGB
Výstava dokumentov a fotografií z činnosti KGB a rozviedky ŠtB

Rokovací jazyk: slovenský, anglický a nemecký, simultánne tlmočenie bude zabezpečené

Dátum konania: 14. – 16. november 2007
Miesto konania: Bratislava, Slovenská republika, SÚZA (Správa účelových zariadení), Drotárska cesta 46
Podujatie sa uskutoční s láskavou podporou Medzinárodného višegrádskeho fondu a Konrad-Adenauer-Stiftung.Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy