Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Redakcia | 30.4.2008 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Podmienky používania T-station.sk

Blank

Blank


Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava  

Slovenská republika

IČO. 35 763 469

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 2081/B

PODMIENKY POUŽÍVANIA

služieb verejného internetového portálu

Content Portal T-Station.sk

(ďalej len „Podmienky“)

I. Všeobecné podmienky a definície

Content Portal T-Station.sk (ďalej len „portál“) je verejný internetový portál, poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.

Služby poskytované portálom sú z hľadiska spoplatnenia rozdelené na bezplatné a platené. Cenník a spôsoby platieb sú súčasťou týchto Podmienok .

Prevádzkovateľom portáluposkytovateľom služieb na portáli je spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto Podmienkach. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať služby poskytované na portáli.

II. Štruktúra portálu

 Portál pozostáva z viacerých navzájom prepojených sekcií, spúšťaných v jednotlivých etapách:

Magazín – spustený od 1. septembra 2005. Bezplatná služba, poskytujúca používateľom exkluzívny písaný a obrazový obsah, spoločne s možnosťou diskutovať do 31.7.2008.

Filmy (Video on Demand, resp. VoD) – služba spustená od 10. októbra 2005. Umožňuje používateľom kúpu licencií na pozeranie filmov vo formáte Windows Media Video do 31.7.2008.

Podmienkou na používanie služby sekcie Filmy je mať nainštalovaný Windows Media Player vo verzii 9 alebo vyššej a tiež nainštalovaný prehliadač Internet Explorer.

Služby sekcie Filmy môžu využívať všetci používatelia portálu. Rozdiely medzi neregistrovanými, registrovanými a registrovanými používateľmi s Klient ID sú len v spôsoboch, ktorými môžu za službu platiť.

Proces zakúpenia licencie na pozeranie filmu:

Používateľ si vyberie film z katalógu sekcie Filmy.

Klikne na ikonu „Kúpiť film“.

Na svoj lokálny disk musí následne stiahnuť celý film (500 až 700 MB dát).

Po spustení filmu na počítači používateľa bude prostredníctvom internetu (nutný Internet Explorer) spojený s platobným a licenčným centrom.

Používateľ si vyberie spôsob platby a podľa inštrukcií zaplatí.

Po zaplatení je mu vydaná licencia a môže na svojom počítači film pozerať ľubovoľne v priebehu nasledujúcich 48 hodín.

Používatelia, ktorí sťahujú film v niektorom z DSL programov s limitom prenosu dát, by mali filmy sťahovať počas víkendov, keď sú ich programy bez limitu prenesených dát. V opačnom prípade im budú dáta prenesené pri sťahovaní filmov nad limit ich DSL programu účtované.

Po zaplatení licencie je používateľ oprávnený pozerať na svojom počítači film počas 48 hodín. V prípade prenosu zdrojového súboru filmu na iný počítač bude pôvodná licencia neplatná a film bude vyžadovať získanie novej licencie.

Licencia platí počas 48 hodín od stiahnutia, avšak nasledujúce úkony budú viesť k jej znefunkčneniu, bez možnosti náhrady zo strany prevádzkovateľa služby:

Výmena procesora
Výmena operačnej pamäte
Výmena hlavného disku PC
Reinštalácia operačného systému alebo pokus o ňu
Ručné zálohovanie adresára s licenciami
Zmena systémového času – či už vo windowse alebo biose

Adult – Video on Demand s ponukou pornografických filmov. Aby používateľ mohol vstúpiť do tejto sekcie, musí pri každom vstupe prostredníctvom dialógového okna na vlastnú zodpovednosť potvrdiť svoju plnoletosť. Inak platia pre pohyb a používanie sekcie Adult tie isté pravidlá ako v prípade sekcie Filmy.

Služby sekcie Filmy môžu využívať len registrovaní používatelia portálu.

Hudba – Služba spustená od mája 2006. Umožňuje užívateľom permanentný download hudobných záznamov za podmienok stanovených licenciou do 31.7.2008.

Podmienkou na používanie služby sekcie Hudba je mať nainštalovaný Windows Media Player vo verzii 9 alebo vyššej a tiež nainštalovaný prehliadač Internet Explorer.

Všetci zákazníci, ktorí si zakúpili hudbu s počtom 2, alebo 3 záloh, si môžu tieto zálohy stiahnuť do 31.7.2008. Po tomto termíne bude platnosť záloh ukončená.

Návod na použitie služby Hudba je dostupný na adrese http://myhome.station.zoznam.sk/mod/navod.jsp.

Hry – služba spustená od 15.5.2006. Služba umožňuje koncovým užívateľom hrať ponúkané počítačové hry. Hry sa dajú kúpiť najneskôr do 30.6.2008.

Podmienkou na používanie služby je mať k dispozícii počítač s dostatočným hardwarovým vybavením a broadbandovým pripojením k Internetu (minimálne 512 kbps).

Službu môžu využívať iba tí koncoví užívatelia, ktorí sú riadne zaregistrovaní na portáli T-Station.sk.

Služba je poskytovaná vo forme balíčka (ďalej len „balíček“), ktorý umožňuje koncovým užívateľom hrať všetky hry ponúkané v balíčku za jednotný mesačný poplatok neobmedzene počas nasledujúcich 30 dní. V súčasnosti sú v ponuke „Prémiový“ a „Rodinný“ balíček.

Proces zakúpenia balíčka:

Koncový užívateľ sa zaregistruje a prihlási na portál.

Vyberie si hru, ktorú má v záujme hrať a klikne na ikonu „Hraj sa“.

Systém zistí, že koncový užívateľ nemá predplatený balíček a vyzve ho na zaplatenie poplatku.

Koncový užívateľ si vyberie typ balíčka, spôsob platby a podľa inštrukcií zaplatí.

Po zaplatení má možnosť hrať sa všetky ponúkané hry počas 30 po sebe nasledujúcich dní.

Proces stiahnutia hry (nasleduje po procese zakúpenia balíčka hier):

Koncový užívateľ sa prihlási na portál.

Vyberie si hru, ktorú chce hrať a klikne na ikonu „Hraj sa“.

Do počítača koncového užívateľa sa stiahne klient, ktorého automatickú inštaláciu musí koncový užívateľ potvrdiť kliknutím na ikonu „OK“. V prípade, že koncový užívateľ si už klienta nainštaloval, táto inštalácia sa znova nevykonáva.

Hra sa začne automaticky sťahovať do počítača. Odhadovaný čas sťahovania je určený podľa typu pripojenia na stránkach jednotlivých hier.

Po stiahnutí hry klient oznámi koncovému užívateľovi (textovo aj hlasom), že hra je pripravená na hranie.

Skúšobné balíčky:
Všetkým novým zákazníkom zároveň poskytujeme možnosť vyskúšať si službu Hry zadarmo, a to buď na tri, alebo 14 dní.

Nezáväzný skúšobný balíček je poskytovaný na dobu tri dni. Zákazník môže balík použiť bez nutnosti vyplniť akékoľvek faktúračné informácie a službu si môže teda vyskúšať bez akýchkoľvek záväzkov. Po uplynutí troch dní platnosť služby skončí a v prípade, ak má zákazník záujem naďalej využívať službu, musí si zakúpiť jeden z komerčných balíčkov.

Skúšobný balíček je poskytovaný na dobu 14 dní, najneskôr však do 15.6.2008. Pre aktiváciu musí zákazník zadať účtovné informácie o sebe, a to buď peňaženku s portálovými bodmi, na ktorej má minimálne 3490 bodov, alebo Klient ID – unikátny identifikátor zákazníkov Slovak Telekom na int

Redakcia  viac od autora »

:: Súvisiace reklamné odkazy